1. Dieťa môžu navštíviť rodičia, alebo osoby ktoré súd určil ako zákonných zástupcov. Ostatní príbuzní - starý otec, stará mama a pod. môžu navštíviť dieťa so súhlasom rodiča, alebo zákonného zástupcu.

2. Neplnoletá osoba môže prísť na návštevu len s oprávnenou plnoletou osobou.

3. Ak je to z diagnostickeho hľadiska a v záujme dieťaťa potrebné, prvá návšteva sa sa môže uskutočniť jeden mesiac po príchode dieťaťa do nášho zariadenia.

4. Obvyklými návštevnými dňami sú sobota, nedeľa.

5. Dieťaťu môžete priniesť sladkosti, ovocie, nealkoholické nápoje v primeranej miere, prípadne obľúbenú hračku, knihu a pod.

6. Prosíme, nenoste deťom potraviny podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu ako sú šaláty, klobásy, mäkké zákusky a vôbec potraviny, ktoré by mohli byť príčinou ochorenia tým, že majú obmedzenú trvanlivosť.

7. Je zakázané nosiť deťom alkohol, cigarety, drogy a predmety ostré a nebezpečné, ktorými by si deti mohli ublížiť.

8. Ak chcete dať dieťaťu finančnú hotovosť, prosíme, odovzdajte ju službukonajúcemu vychovávateľovi. Ten ju uloží na kartu vreckového Vášho dieťaťa, odkiaľ si peniaze bude môcť v prípade potreby vyberať. Len takto zabránime odcudzeniu, alebo zneužitiu financií Vášho dieťaťa.

9. Nedávajte deťom šperky z drahých kovov a rôzne iné predmety vyššej hodnoty. V prípade straty, odcudzenia, alebo poškodenia za ne nezodpovedáme.

10. Počas pobytu dieťaťa v SLVS ho môžete kontaktovať na tel. č. 0902 969 053, denne v čase od 19:30 do 20:30.

11. Vlastnenie súkromného mobilného telefónu v SLVS je neprípustné.V prípade potreby Vás môže Vaše dieťa kontaktovať zo služobného telefónu SLVS, ktorý mu bude poskytnutý.

12. Dodržiavanie uvedených zásad je podmienkou umiestnenia dieťaťa v zariadení na základe dohody o umiestnení dieťaťa.

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057

Telefonická linka pomoci:
0910 440 440

Viac