Detský domov - Centrum detí vykonáva svoje činnosti pobytovou formou pre chlapcov vo veku od 6 do 18 rokov a mladých dospelých..
Svoj program realizuje na Dialničnej ulici č.1, 903 01 Senec.

CD pri SLVS Senec poskytuje:

1. diagnostickú, záujmovú, výchovnú, psychologickú, špeciálno-pedagogickú a terapeutickú starostlivosť, pomoc pri príprave na školské vyučovanie deťom a mládeži: cd004
- s poruchami správania / neprispôsobivé správanie, asociálne správanie, antisociálne správanie
- drogovo závislým a inak závislým po skončení liečby

2. zabezpečenie vzdelávania pre deti a mladistvých :
- v Súkromnej Základnej škole pri SLVS Senec zaradenej
MŠ SR do siete škôl a školských zariadení rozhodnutím
č.CD-2004-9680/18666-1:096

3. zabezpečuje špeciálne sociálne poradenstvo , špeciálno-pedagogická starostlivosť, utvára podmienky na pracovné uplatnenie a zabezpečuje stravovanie, zdravotnú starostlivosť, psychologickú starostlivosť, vzdelávanie a prípravu na povolanie mladým dospelým.

4. vytvára podmienky na rozvoj a úpravu rodinných vzťahov zabezpečením možnosti stretávania sa dieťaťa s rodičmi v návštevnom byte.

5. poskytuje sociálne, výchovné a psychologické poradenstvo prostredníctvom linky dôvery

Prijatie dieťaťa do DeD je možné : cd006
- prostredníctvom diagnostického centra pre deti
- prostredníctvom diagnostického centra pre mládež
- z detského domova
- z náhradnej rodinnej starostlivosti
- na podnet prísluśného ÚPSVaR

Vo všeobecnosti môže byť dieťa do DeD umiestnené na základe :
- právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti
- predbežného opatrenia súdu
- právoplatného rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia
- žiadosti detského domova
- žiadosti pestúna alebo osvojiteľa
- žiadosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Cieľová skupina
- chlapci vo veku od 6 rokov s poruchami správania, učenia, drogovo a inak závislé po skončení liečby
- mladí dospelí muži, ktorí z akéhokoľvek dôvodu predčasne ukončili štúdium a majú problém sa zamestnať

Ústavná starostlivosť, predbežné opatrenia a výchovné opatrenia sa v DeD pri SLVS Senec vykonávajú v :
1. v samostatnej diagnostickej skupine / § 53 ods.2 písm.a /
2. v špecializovanej samostatnej skupine / § 53 ods.2 písm.c 2.a3.bod / pre
- deti s poruchami správania
- deti drogovo a inak závislé po skončení liečby
3. v samostatnej skupine pre mladých dospelých / § 53 ods.2 písm.d /

 

CD-vnútorný poriadok
DeD-program
Dohovor o právach dieťaťa prijalo Valné zhromaždenie Spojených národov 20
Návštevný poriadok
Postupy, metódy, techniky soc. práce
Projekt SP s dieťaťom a jeho rodinou
Stratégia a plán práce s rodinou
Účasť dieťaťa v procese rozhodovania
Vízia v smerovaní CD pri SLVS

cd009cd014cd015cd016cd023cd007

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057

Telefonická linka pomoci:
0910 440 440

Viac