Vyberte váš jazyk

 1. Dieťa môžu navštíviť rodičia, alebo osoby, ktoré súd určil ako zákonných zástupcov. Ostatní príbuzní - starý otec, stará mama a pod. môžu navštíviť dieťa len v sprievode rodiča, alebo zákonného zástupcu.

 2. Návštevným dňom je nedeľa.

 3. Návšteva nesmie byť v rozpore s potrebami dieťaťa, individuálnym plánom rozvoja jeho osobnosti a cieľom pobytu. Liečebno-výchovný program s dieťaťom je prostriedkom, ktorým sa dosahuje účel pobytu. Dobu vyčlenenia dieťaťa z programu /za čo pokladáme aj návštevu / preto podriaďujeme aktuálnemu stupňu rozvoja jeho správania, zručností a návykov.

 4. Návšteva sa uskutočňuje buď priamo v zariadení, alebo uvoľnením maloletého na vychádzku v sprievode rodiča, alebo zákonného zástupcu. Osobná návšteva v zariadení trvá štandardne jednu hodinu. Dieťa, ktoré je podľa celkového hodnotenia jeho správania chválené, alebo hodnotené neutrálne, môže byť nad rámec štandardnej hodinovej návštevy v zariadení uvoľnené aj na vychádzku do blízkeho okolia. Blízkym okolím sa myslí mesto Senec a okolie do 10 km od zariadenia. Dieťa na vychádzku preberie a z vychádzky odovzdá rodič, alebo zákonný zástupca, ktorý zároveň za neho v čase vychádzky preberá plnú zodpovednosť. Dobu vychádzky určí vychovávateľ pri odovzdávaní dieťaťa podľa denného programu skupiny. Vychádzka nesmie trvať dlhšie ako do 17:00 hod. daného dňa.

 5. Ak je to z diagnostického hľadiska a v záujme dieťaťa potrebné, prvá návšteva sa môže uskutočniť až jeden mesiac po príchode dieťaťa do zariadenia.

 6. V odôvodnených prípadoch má zariadenie právo rozhodnúť o návšteve za prítomnosti zamestnanca zariadenia - asistovaná návšteva.

 7. Ak je to nevyhnutné v záujme ochrany zdravia umiestnených detí, zariadenie pristúpi k zmene či úprave návštevných hodín o čom bude zákonný zástupca dieťaťa informovaný.

 8. Dieťaťu môžete priniesť sladkosti, ovocie, nealkoholické nápoje v primeranej miere, prípadne obľúbenú hračku, knihu a pod. Dieťa po ukončení návštevy však nesmie mať pri sebe žiadne jedlo, ani nápoje.

 9. Prosíme, nenoste deťom potraviny podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu ako sú šaláty, zabíjačkové výrobky, mliečne výrobky, mäkké zákusky a potraviny, ktoré by mohli byť príčinou ochorenia tým, že majú obmedzenú trvanlivosť.

 10. Je prísne zakázané nosiť deťom alkohol, cigarety, drogy a predmety ostré a nebezpečné, ktorými by si deti mohli ublížiť.

 11. Deťom nenoste finančnú hotovosť. Pre zabezpečenie osobných výdavkov dieťaťa slúži jeho vreckové, ktoré pri dobrovoľnom pobyte posielajte raz mesačne na jeho účet. Ak predsa len prinesiete hotovosť, odovzdajte ju pracovníkovi na klinike, ktorý ju Vášmu dieťaťu uloží. Ak je dieťa umiestnené na základe súdneho rozhodnutia, vreckové je hradené zo štátneho rozpočtu.

 12. Nedávajte deťom šperky z drahých kovov, ani iné predmety vyššej hodnoty. V prípade straty, odcudzenia, alebo poškodenia za ne nemôžeme zodpovedať.

 13. Vlastnenie súkromného mobilného telefónu v SLVS je neprípustné. V prípade potreby Vás môže Vaše dieťa kontaktovať zo služobného telefónu SLVS, ktorý mu bude poskytnutý terapeutom.

 14. Počas pobytu dieťaťa v SLVS ho môžete kontaktovať na tel. č. 0917 949 961, denne v čase od 19:30 do 20:30 hod. .

 15. Pri návšteve v zariadení je potrebné sa riadiť pravidlami slušného správania. V areáli a na parkovisku zariadenia prosíme udržiavajte poriadok a nefajčite. Fajčenie počas návštev je zakázané a porušenie zákazu bude viesť k ukončeniu návštevy.

 16. Dodržiavanie uvedených zásad je podmienkou umiestnenia dieťaťa v zariadení na základe dohody o umiestnení dieťaťa.

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057 , 0910 660 658

Telefonická linka pomoci:
0911 399 053

Ambulatná starostlivosť:
0911 813 437

Viac

Unicef

unicef

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.