Plnenie informačnej povinnosti spoločnosťou SLVS Senec pred získavaním osobných údajov dotknutých osôb v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov na účely spracúvania osobných údajov v IS Časopis – zverejňovanie fotografií

  1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Súkromné liečebno-výchovné sanatórium so sídlom Diaľničná ul. č. 1, 903 01  Senec, IČO: 36 075 604. Naša spoločnosť nemá vymenovaného zástupcu.
  2. Ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov na účely IS Časopis – zverejňovanie fotografií nepostupujeme podľa § 8 zákona o ochrane osobných údajov, teda Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté sprostredkovateľovi.
  3. Účelom spracúvania osobných údajov je prezentácia činností a aktivít prevádzkovateľa na webovom sídle a v časopise. Osobné údaje sú spracúvané v informačnom systéme IS Časopis – zverejňovanie fotografií.
  4. Zoznam osobných údajov: v prípade klienta meno a fotografia, v prípade zamestnanca meno, priezvisko a fotografia.  
  5. SLVS Senec Vás ako dotknutú osobu poučuje, že osobné údaje sú Vami poskytnuté výlučne na báze dobrovoľnosti.
  6. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym tretím stranám
  7. Vaše osobné údaje SLVS Senec nebude sprístupňovať.
  8. Vaše osobné údaje spoločnosť SLVS Senec budú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa a v školskom časopise.
  9. Vaše osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.
  10. Zároveň Vás poučujeme o Vašich právach dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov, a to najmä, nie však výlučne: na základe písomnej žiadosti u SLVS Senec máte právo od nás ako prevádzkovateľa vyžadovať a) či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje, d) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057

Telefonická linka pomoci:
0910 440 440

Viac