Vyberte váš jazyk

narodne projekty pop 2


ZŠ pri SLVS Senec prijala výzvu zapojiť sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. V priebehu realizácie projektu sa nám podarilo:

  • obsadiť pracovné miesta – dvaja pedagogickí asistenti a špeciálny pedagóg.
  • vytvorením odborného tímu v škole sme skvalitnili obsah metodických porád v úzkej spolupráci so špeciálnou pedagogičkou, ktorej kľúčovou úlohou bolo odborné sprostredkovanie informácií o žiakoch so špecifickými
  • potrebami na vyučovaní a tvorba Individuálneho výchovnovzdelávacieho plánu žiaka.
  • aktivitami, ktoré uplatňujeme vo výchovnovzdelávacom procese, sme mohli plnohodnotnejšie rozvíjať praktické, tvorivé a kritické myslenie žiakov bez rozdielu na vierovyznanie, rasu či národnosť, čím sme zabezpečili v plnej miere účasť, úspech a šťastie všetkých detí so zameraním na podporu ich silných stránok osobnosti a vedenie k vzájomnej tolerancii. Zároveň sme zaznamenali zlepšenú komunikáciu žiakov s autoritami, zlepšené výchovnovzdelávacie výsledky u žiakov, rešpektovanie pravidiel a dodržiavanie školského poriadku, systematickejšiu prípravu na vyučovanie, samostatnosť a pozitívny vzťah k škole.
  • zlepšili sme vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami, spoločnú koordináciu zvolených postupov, komunikáciu s vychovávateľmi aj s odbornými pracoviskami.
  • žiaci môžu naďalej objavovať netušené schopnosti vďaka individuálnemu prístupu pedagogických asistentov v príprave na vyučovanie a písanie domácich úloh v popoludňajších hodinách
  • inkluzívne vzdelávanie nám naďalej pomáha riešiť tabuizované témy ako je diskriminácia, segregácia, rasizmus a zároveň zvyšuje a upevňuje toleranciu, empatiu a porozumenie nielen u žiakov
    aplikácia inkluzívneho vzdelávania do praxe sa nám osvedčila predovšetkým v jej nízkej nákladovosti
  • škola sa stala aj vďaka NP POP II kultúrnym, preventívnym a rodinným centrom s profesionálnym tímom

 

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"

Mgr. Štefan Meszároš, pedagogický asistent
Mgr. Marina Grmanová, špeciálna pedagogička

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057 , 0910 660 658

Telefonická linka pomoci:
0911 399 053

Ambulatná starostlivosť:
0911 813 437

Viac

Unicef

unicef

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.